Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf Irena Systems. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.Schablonen.be, evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Irena Systems, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

Schablonen.be is een éénmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-2260 Westerlo, Prelaat Mudsaertslaan 24. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Geel, onder het ondernemingsnummer 0731.172.736, en met als intracommunautair BTW nummer BE 0731.172.736. Telefoon +32 (0) 14 23 47 93. E-mail: irena.dierckx@telenet.be

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Schablonen.be op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen via het internet in het bijzonder. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Schablonen.be door de aankoop van een product via de website van Schablonen.be. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Schablonen.be
Leverancier: elke onderneming die Schablonen.be gemandateerd heeft om haar producten via de website van Schablonen.be te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van Schablonen.be door zich in te schrijven op de website van Schablonen.be. De inschrijvingen zijn gratis.

Artikel 6 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op Schablonen.be
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.
De producten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.Schablonen.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Schablonen.be, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving. Deze informatie wordt nogmaals herbevestigd via email en op papier ten laatste bij levering van de bestelling bij de Klant, overeenkomstig Artikel 9 van onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Schablonen.be houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Schablonen.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen onder andere online betaald worden, met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, PayPal, KBC online, en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Schablonen.be. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, de PayPal account of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Schablonen.be is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Schablonen.be samen met Multisavepay. Multisavepay is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligings systeem dat door Multisavepay gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. Schablonen.be heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Schablonen.be waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf Multisavepay.

Artikel 8 - BESCHIKBAARHEID

De producten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Schablonen.be, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. Schablonen.be engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Schablonen.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Schablonen.be onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uitreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 9 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in Europa, met uitzondering van postbussen. Schablonen.be houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email, waarin de Klant gevraagd wordt om zijn factuur te raadplegen op de website van Schablonen.be. Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Schablonen.be waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Schablonen.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Schablonen.be engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, Schablonen.be op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Schablonen.be binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie "Contacteer Ons" op de website van Schablonen.be of per telefoon. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de Klant Schablonen.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn, is Schablonen.be niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Irena Systems, Prelaat Mudsaertslaan 24, 2260 Westerlo, Belgie. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door Schablonen.be, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. In het geval dat de geleverde produkten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Schablonen.be vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Schablonen.be houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het produduct beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Schablonen.be volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

Artikel 10 – NON CONFORMITEIT

Alle producten die op de website van Schablonen.be te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Schablonen.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Schablonen.be zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Schablonen.be vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

Artikel 11 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform het Wetboek Economisch recht heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het goed, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Schablonen.be op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via onze “Mijn Bestellingen” pagina voor herroeping en de website van Schablonen.be. Daarvoor moet hij in de sectie "Bericht toevoegen" het veld invullen. Conform het Wetboek Economisch Recht kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: - Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant zijn, kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 werkdagen nadat de Klant Schablonen.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 werkdagen verstreken zijn, is Schablonen.be niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Irena Systems, Prelaat Mudsaertslaan 24, 2260 Westerlo, Belgie. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Schablonen.be wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel , op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn en dat Schablonen.be de goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakensrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Schablonen.be wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel. Schablonen.be zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 12 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke maximumgarantietermijn van 1 maand indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 1 maand na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Schablonen.be zijn beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van Schablonen.be, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Schablonen.be een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van copiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Schablonen.be. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Schablonen.be.

Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Schablonen.be kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. De Leden zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de rubriek "Contacteer ons" op de website van Schablonen.be, of op een andere manier. De Leden engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door Schablonen.be gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Schablonen.be behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Schablonen.be elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van Schablonen.be hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen door ons te contacteren via "Contacteer ons" op de website van Schablonen.be. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.